ساخت مکانیکال سیل کارتریج دوبل

ساخت مکانیکال سیل کارتریج دوبل

ساخت مکانیکال سیل کارتریج دوبل

ساخت مکانیکال سیل کارتریج دوبل : ساخت مکانیکال سیل های کارتریج بصورت پیش ساخت طراحی می شوند وگلند و متعلقات مکانیکال سیل کارتریج Cartridge روی یک سیلیو نصب می شوند و کل مجموعه باهم روی پمپ نصب میشود و دیگر نیازی به ساخت قطعات ندارد ولی در ساخت مکانیکال سیل کارتریج نوع غیرکارتریج قطعات بصورت تک تکی روی پمپ نصب می شوند و در حین کار مکانیکال سیل کارتریج Cartridge نیاز به تنظیم دارند.