تعمیر میکانیکال سیل

تعمیر میکانیکال سیل

تعمیر میکانیکال سیل

تعمیر میکانیکال سیل : باعنایت به نشتی اجتناب ناپذیر سیستم های پکینگی در پمپ های گریزاز مرکز (برای تعمیر میکانیکال سیل ها ، روانکاری وخنک کاری پکینگ ها) و همچنین معایب دیگر پکینگ ها برای اب بندی پمپ های گریز از مرکز که در دورها, فشارها, درجه حرارت ها ومایعات سمی و اتش زا کار می کنند از مکانیکال سیل ها استفاده می شود. تعمیر میکانیکال سیل و ساختمان مکانیکال سیل ها از دوسطح خیلی صاف وصیقلی که یکی ازانها ثابت و در داخل سیل پلیت (بدنه ) قرار می گیرد و دیگری که متحرک است و با محور می چرخد تشکیل شده که توسط فیلم نازکی از مایع پمپ شونده داخل محفظه استافین باکس که بین سطوح قرار می گیرد روانکاری شده و از تماس مستقیم سطوح اب بندی ممانعت می شود.