ساخت قعطه های پمپ مواد غذایی

ساخت قطعه های پمپ مواد غذایی

ساخت قطعه های پمپ مواد غذایی

ساخت قطعه های پمپ مواد غذایی

تعمیر ساخت بوش گرافیت وسنگ زدن شفتها

تعویض تفلون نسور اورینگها وتست جم کردن تکنوسیل ایران