تعمیر پمپ سانتریفیوژ

تعمیر پمپ سانتریفیوژ

تعمیر پمپ سانتریفیوژ

در ابتدا به بررسی برنامه تعمیر پمپ سانتریفیوژ که بیشترین مصرف را در صنعت به خود اختصاص داده می پردازیم. برنامه تعمیر پمپ سانتریفیوژ شامل انواع بازرسی های زیر می باشد. اگر سیال پمپ شونده ساینده و یا خورنده باشد و یا اگر محیط نصب پمپ انفجاری باشد. زمان بازرسی های دوره ای را به نحو مناسبی در زمان های کوتاه تر برنامه ریزی می شود.

رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، طراحی و انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد. هزینه تعمیر پمپ سانتریفیوژ وابسته به زمان و دفعات تعمیرات و همچنین هزینه جنس و قطعات مصرف شده در آن می باشد. طراحی پمپ از طریق عواملی مانند هیدرولیک پمپ، جنس قطعات، اجزا پمپ و قابلیت دسترسی قطعات هنگان سرویس، می تواند به شدت بر روی این هزینه ها اثر بگذارد.
خواب پمپ ها ناشی از خرابی (Downtime) را می توان با استفاده از برنامه های تعمیر پمپ سانتریفیوژ پیشگیرانه و همچنین برنامه ریزی تعمیرات اساسی پمپ درزمان تغییرات فرآیندهای تولید و یا تعطیلات سالانه به حداقل رساند. گرچه خرابی ها ناخواسته را نمی توان به دقت پیش بینی کرد ولی می توان با محاسبه آماری زمان مابین خرابی ها (Mean time between failures) و همچنین با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند تجهیزات تخمین زد.

برای تعمیر پمپ سانتریفیوژ ابتدا تخلیه هوا از درون لوله مکش انجام می شود ، این عمل باعث می شود که فشار اتمسفر بتوا ند به مایعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و یا پیستون هدایت نماید . باید بخاطر سپرد که پمپ باید حداکثر بین ارتفاع ۶ تا ۷/۶ متری از سطح مایع قرار گیرد تا بتواند عمل جابجایی مایع را به خوبی ا نجام دهد . کـار دوم پمپ عبارت است : از دادن انرژی به مواد سیال و هدایت آن ها از محفظـه پمپ ( محل قرار گرفتن قسمت چرخنده ) به مقصد نهائی .

تعمیر پمپ سانتریفیوژ

این مراقبت‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی تقسیم کرد:

نگهداری، تعمیرات و بازرسی‌های معمول و همیشگی
تعمیر پمپ سانتریفیوژ و بازرسی‌های سه ماهه
تعمیر پمپ سانتریفیوژ و بازرسی‌های سالانه

اگر پمپ در یکی از شرایط زیر در حال فعالیت باشد، باید فاصله‌ی بین بازرسی‌ها و تعمیر پمپ سانتریفیوژ را کاهش داد:

سیال پمپ‌شونده دارای ذرات ساینده باشد.
سیال پمپ‌شونده دارای ذرات خورنده باشد.
در محیط نصب پمپ، امکان جمع شدن گازها و قابلیت اشتعال وجود داشته باشد.