تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ

تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ

تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ

تعمیر ، بازسازی و تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ سانترفیوژ صنعتی و همچنین پمپ های جابجایی مثبت از طریق مهندسی معکوس

تعمیر و تست قطعات پمپ های خاص و تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ از برندهای معتبر دنیا

نصب و تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ

تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ و انجام عملیات با دستگاه های پیشرفته

تکنو سیل ایران این توانایی را دارد تا بر تکیه بر ذخیره دانش فنی نسبت به انجام تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ مورد نیاز از روی قطعات نو و یا کارکرده اقدام نموده و پس ازتهیه نقشه های و فرآیند های ساخت نسبت به تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ آنها اقدام نماید. سابقه تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ صدها قطعه و مجموعه پمپ بدین روش و کارکرد موفق آنها در صنایع مختلف. که منجر به جلب رضایتمندی مشتریانمان گردیده نشانگر توانایی بالای تکنو سیل ایران در زمینه تعمیر و ساخت قطعات انواع پمپ است.