مکانیکال سیل فلزی و استیل

مکانیکال سیل فلزی و استیل

مکانیکال سیل فلزی و استیل

مکانیکال سیل فلزی و استیل

مکانیکال سیل فلزی و استیل از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم و در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که مکانیکال سیل فلزی و استیل شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بر روی کاسه پمپ و دیگری متحرک که بر روی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود. فشار محصول پمپ شونده و نیروی موئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح مکانیکال سیل فلزی و استیل قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود. کارکرد مکانیکال سیل فلزی و استیل تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.