مکانیکال سیل الاستومری

مکانیکال سیل الاستومری

مکانیکال سیل الاستومری

مکانیکال سیل الاستومری : چون به هیچ اندازه گیری حساس برای نصب نیاز ندارد ،رویه نصب مکانیکال سیل الاستومری را آسان می کند و همچنین سطوح و الاستومر ها را از آسیب محفوظ می دارد. همچنین به طور موثر ، زمان تلف شده برای تعمیر و نگهداری را با ساده سازی نصب مکانیکال سیل الاستومری و تعویض آن کاهش می دهد. شکل های فشنگی مکانیکال سیل الاستومری تقریبا در هر نوع ، در بازار یافت می شوند و از اینرو عوامل ریسک و ساعات اضافی برای تعمیر و نگهداری مکانیکال سیل الاستومری مرسوم را حذف می کنند.