مکانیکال سیل

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل : نسل جدید مدرن آب بند ها، به آب بندهای مکانیکی – مکانیکال سیل (Mechanical Seals) موسوم اند، که به طور گسترده، در صنایع نفت، گاز ، مکانیکال سیل پتروشیمی، مکانیکال سیل نیروگاه ها، مکانیکال سیل صنایع دارویی و غذایی و صنایع دیگر کاربرد دارند.
مکانیکال سیل ها، با توجه به نوع سیال، شرایط کاری سیال، (نظیر فشار، دما، گرانروی ویسکوزیته) و سرعت دورانی شفت و … به دقت طراحی و ساخته می شوند، مکانیکال سیل فوق العاده حساس اند و ساخت مکانیکال سیل ها نیاز به فناوری پیشرفته دارد.