تعمیر وتراش گرافیت

تعمیر و تراش گرافیت

تمیر و تراش گرافیت

تولید انواع ذغال های صنعتی و تعمیر و تراش گرافیت

تعمیر و تراش گرافیت و تولید ذغال گرافیتی

تعمیر و تراش گرافیت در کمترین زمان کاری و مناسبت ترین قیمت

تعمیر و تراش گرافیت جهت استفاده در صنایع مختلف کشور از جمله کارخانجات سیمان ، پتروشیمی ، نیروگاههای برقی و آبی و…..

تعمیر و تراش گرافیت تکنوسیل ایران