سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

ویژگی های برجسته مواد کربنی و نتایج مطلوب استفاده از سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت سبب شده است که قطعات ساخته شده از این مواد کاربرد وسیعی در بخش صنعت داشته باشد.

برخی خصوصیات سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

مقاومت زیاد سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت در برابر حرارت
مقاومت بالا سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت در برابر خوردگی
مقاومت سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت در برابر تنش حرارتی
انبساط حرارتی پایین سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت
انتقال حرارتی مطلوب سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت
تغییر شکل بسیار کم در درجه حرارتهای بسیار زیاد و …

شرایط استفاده سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت

به دلیل بالا بودن درجه حرارت محل کاربرد سیل های آب بندی سرامیکی و گرافیت، امکان استفاده از روغن ها و گریس های روان کننده نباشد.
قطعه آببندی که در معرض حلال ها و مایعات قرار گرفته، فاقد خواص روان کنندگی کافی باشد.
مقاومت خوردگی سایر مواد، کافی نباشد.