خرید آب بند مکانیکی

خرید آب بند مکانیکی

خرید آب بند مکانیکی

خرید آب بند مکانیکی از تکنوسیل ایران

خرید آب بند مکانیکی از تکنوسیل ایران با مدیریت سیامک صالحی دولابی

برای خرید آب بند مکانیکی باید ابتدا به قسمت چرخشی آن توجه کرده و سپس نوع سطوح ثابت آن را مورد ارزیابی قرار داد . عوامل فشار محیط سیل درجه حرارت و سرعت محور دوار ماشین RPM نوع سیال پمپ شونده و اندازه قطر محور دوار را در نظر گرفت که با توجه به این مهم خرید آب بند مکانیکی مناسب برای پمپ انجام می شود .

زیرا زمانی که یک سیل از کار می افتد مقدار قابل توجهی از هزینه صرف جایگزینی آن شده و در بیشتر حالات تجهیزات فرایند از کار خارج شده تا سیل مکانیکی جدید نصب شوند . لذا انتخاب و خرید آب بند مکانیکی مناسب با توجه به محیط کارکرد آن می تواند موجب بهره وری در فرایند تولید شود .