اورینگ آب بند مکانیکی

اورینگ آب بند مکانیکی

اورینگ آب بند مکانیکی

اورینگ آب بند مکانیکی : کاربرد اورینگ : برای آب بندی پیستون در سیلندر و شیرهای هیدرولیکی محل اتصال شلنگ ها و پمپ آب استفاده می شود. درموارد استفاده متحرک عمر اورینگ آب بند مکانیکی به صافی سطح قطعه ها و اندازه بودن آن مربوط می شود . اورینگ ها در مواردی که محل آب بندی دارای گوشه و زاویه است ، استفاده نمی شود . اگر اورینگ آب بند مکانیکی در قطعه ای تحت فشار زیاد نصب شود،با گذاشتن یک رینگ فیبری در پشت آن از خارج شدن اورینگ از شیارخود جلوگیری می کنند. همیشه باید یک رینگ فیبری درطرف کم فشار اورینگ نصب شود. در صورت استفاده از دو رینگ فیبری اورینگ در وسط اورینگ آب بند مکانیکی قرار می گیرد.